20 Μαϊ. 2018

ΟΔΗΓΟΣ για Μ.Κ.Ο., τα 8 Απαραίτητα βασικά σημεία

Η ίδρυση σωματείου απαιτεί 20 τουλάχιστον πρόσωπα.Η ίδρυση δηλώνεται σε ειδικό βιβλίο στο πρωτοδικείο της έδρα της. Η συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης. Η περιουσία του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Μη Κερδοσκοπικά, που βασίζονται στον εθελοντισμό, με σκοπούς κοινωφελείς γενικότερου ενδιαφέροντος.

2. Απαγορεύση επιδίωξης κέρδους τόσο στο νομικό προσωπο, όσο και στα μέλη τους.

3. Ο χαρακτηρισμός ως μη Κερδοσκοπικού είναι στην κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., και προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά και όχι από τους ΚΑΔ και το καταστατικό της Μ.Κ.Ο.

4. Με βάση το άρθρο 784 Αστικού κώδικα, οι ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ επιτρεπόνται να έχουν κέρδος, αλλά να μην το μοιράζουν στα μέλη τους.

Βιβλία που τηρούνται
 

Βιβλία που τηρούνται:

 1. Βιβλίο Ταμείου
 2. Μπλοκ Εισπράξεων
 3. Μητρώο Μελών
 4. Πρακτικών Γ.Σ. & Δ.Σ.
 5. Μητρώο Παγίων
 6. Για τους κυνηγετικούς συλλόγους απαιτείται αρχικά η αναγνώριση τους από το Υπουργείο Γεωργίας.
 

Θεωρούνται από την αρμόδιες Υπηρεσίες:

 • Τα επαγγελματικά σωματεία από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της Έδρας τους, Ν.1712/1987.
 • Τα Πολιτιστικά σωματεία από το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης της Δ/νσης υγείας της περιοχής τους. ( άρθρο 3 ν.6253/1934 & ΝΔ 42/1974).
 

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

 • Δήλωση Μεταβολών στο Μητρώο με έντυπο Μ2 ή Μ3, πριν την έναρξη τους.
 • Εν συνεχεία για κάθε μήνα που υπάρχει ενδοκοινοτικό έσοδο ή έξοδο υποβολή έως τις 26 του επόμενου μήνα των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Φ4 & Φ5.

Φόρος Δωρεάς προς Μ.Κ.Ο.

 • Οι χρηματικές δωρεές που γίνονται προς Νομικά προσωπα ΜΚΟ (μη κερδοσκοπικά) τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 43).
 • Η βεβαίωση και απόδοση του σχετικού φόρου στο δημόσιο γίνεται με την υποβολή δήλωσης (στο τμήμα κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ του δωρεοδόχου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, του ΝΠΙΔ) εντός 6 μηνών από την παράδοση σε αυτόν, του αντικειμένου της δωρεάς (παρ. 5, του άρθρου 86, του ΚΝ 2961/2000).
 • Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. βα παρ. 2 άρθρου 43, προβλέπεται απαλλαγή στη φορολόγηση δωρεών χρηματικών ποσών από ανώνυμους ή μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται πανελλαδικά με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.