5 Μαϊ. 2018

Οι κρυφοί κωδικοί στη δήλωση για να μειωθεί ο φόρος σας στο μισό!

Οι κρυφοί κωδικοί στον Πίνακα 2 του εντύπου Ε1, όπου αναφέρονται ως πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία, όπως θα δούμε και παρακάτω, πολλές φορές δεν είναι μόνο πληροφοριακά, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκκαθάριση του φορολογούμενου, μειώνοντάς του πολλές φορές τον φόρο.

Ας τους δούμε λοιπόν κατά σειρά αναλυτικά:

Κωδικοί 023-024: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί όταν πρόκειται για φορολογούμενο ο οποίος εξαιρείται από την προσκόμιση αποδείξεων των κωδικών 049-050 και η έκπτωση φόρου του χορηγείται αυτόματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 16.3.δ του Ν.4172/2013.

Κωδικοί 013-014: Ο Κ.Φ.Ε. προβλέπει ότι τα τεκμήρια του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 μειώνονται κατά 30% όταν ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος και έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.

Κωδικοί 017-018: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση που έκανε πρώτη έναρξη μετά την 1/1/2015 και ο ετήσιος τζίρος του 2017 δεν έχει ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος μειώνεται κατά 50%, άρα ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 11%, αντί για 22%.

Κωδικοί 019-020: Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τους ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 12.2.στ και η ΠΟΛ. 1047/2015 και συμπληρώνονται προκειμένου να εφαρμοστεί η κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνεται από όσους φορολογούμενους διατηρούν εμπορική ατομική επιχείρηση και έχουν περάσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να μην επιβάλλεται σε αυτούς το τέλος επιτηδεύματος.

Κωδικοί 905-906: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους ανήκουν στην κατηγορία των ολικώς τυφλών ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, προκειμένου να έχουν ολική απαλλαγή φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθό και από σύνταξη.