2 Μαϊ. 2018

Τι ισχύει για τα ακίνητα που έχουν ξένες εταιρείες στην Ελλάδα

Την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα έχουν οι ξένες εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα στη χώρα μας και παράλληλα αποκτούν εισόδημα από την ενοικίαση, ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση.

Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων προκύπτει, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2014 το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν αλλοδαπές εταιρείες αντιμετωπίζεται φορολογικά ως «κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα», ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα. Το εισόδημα αυτό υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 29%.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ιδιοχρησιμοποίησης του ακινήτου, σε φόρο υπόκειται το τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υπεραξία από τη μεταβίβαση του ακινήτου φορολογείται, επίσης, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.

Εάν η αλλοδαπή εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ακίνητο στην Ελλάδα βρίσκεται σε κράτος με το οποίο δεν υπάρχει Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολόγησης, τότε θεωρείται ότι αποκτά, εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου και μόνο, μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.