28 Μαρ. 2018

Πότε καταβάλλεται το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ;

Όλοι οι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Επίδομα (Δώρο) Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος του Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο ή αν αμείβονται με βάση τον μισθό. Αναφερόμαστε πάντα σε μικτές αποδοχές.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το επίδομα αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Περιλαμβάνει δηλαδή διάστημα 120  πραγματικών ημερολογιακών ημερών

Συνεπώς, αν η σύμβαση κάποιου εργαζόμενου διαρκεί και είναι ενεργός κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει Επίδομα Πάσχα, το οποίο ισούται με μισό (50%) μηνιαίο μισθό, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση τον μηνιαίο μισθό, ή με (15) ημερομίσθια, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση το ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με την επιχείρηση (εργοδότης) δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των 120 ημερών, είτε γιατί απεχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί καταγγέλθηκε η σύμβασή του, δικαιούται να λάβει αναλογία Επιδόματος Πάσχα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο μισθωτός προσλήφθηκε στην εργασία του εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, οπότε η εργασιακή του σχέση αρχίζει από την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται ως εξής:

Α. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση τον μηνιαίο μισθό:

                        1 /  15  χ  50%  του μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Β. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση το ημερομίσθιο:

                              Ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα. 

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.  Για φέτος, η ημέρα αυτή είναι η 4η Απριλίου 2018. Επί του ακαθάριστου ποσού του επιδόματος (δώρου) Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και Φόρου Μισθωτής Εργασίας (ΦΜΕ, Ν 4172/2013). Επισημαίνεται ότι το Επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.