13 Σεπ. 2017

Ποιοί φορολογούμενοι δικαιούνται απαλλαγή και έκπτωση ΕΝΦΙΑ

Τα λάθη δεν έλειψαν από τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με τους φορολογούμενους να εντοπίζουν αβλεψίες που κοστίζουν ακριβά σε κάποιες περιπτώσεις.

Μερικά από τα λάθη που διαπιστώνονται συνήθως είναι η φορολογητέα αξία των ακινήτων και η μη χορήγηση έκπτωσης ή απαλλαγή έκπτωσης  για συγκεκριμένα ακίνητα.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος για παράδειγμα στην «απαλλαγή ακινήτων» οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2017. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr). Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

Αμφισβήτηση φορολογητέας αξίας: Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ αίτηση. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται επί αποδείξειο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, ο έφορος ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Έκπτωση 50%. Φορολογούμενοι που δικαιούνται έκπτωση 50% ή απαλλαγή από τον φόρο και δεν την είδαν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να περάσουν από την Εφορία τους. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλουν αίτηση νέας εκκαθάρισης προκειμένου να λάβουν την έκπτωση του 50% ή την πλήρη απαλλαγή.

Τα κριτήρια. Σημειώστε ότι η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9 και πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

3.  Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως.

Στις τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες ή όσες περιλαμβάνουν αναπήρους κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

γράφει ο Χριστόπουλος Κωνσταντίνος