Φορολογικές ειδήσεις

20 Μαϊ. 2018

Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υπέρογκων φόρων και εισφορών υπάρχουν φορολογούμενου που φέτος γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος. Όμως την υποχρέωση καταβολής του από 400 – 650 ευρώ έχουν εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους.

Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες – εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα – θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2017 το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα.

Ειδικά για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:

 1. 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 2. 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
Ποιοι δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

20 Μαϊ. 2018

Η ίδρυση σωματείου απαιτεί 20 τουλάχιστον πρόσωπα.Η ίδρυση δηλώνεται σε ειδικό βιβλίο στο πρωτοδικείο της έδρα της. Η συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης. Η περιουσία του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Μη Κερδοσκοπικά, που βασίζονται στον εθελοντισμό, με σκοπούς κοινωφελείς γενικότερου ενδιαφέροντος.

2. Απαγορεύση επιδίωξης κέρδους τόσο στο νομικό προσωπο, όσο και στα μέλη τους.

3. Ο χαρακτηρισμός ως μη Κερδοσκοπικού είναι στην κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., και προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά και όχι από τους ΚΑΔ και το καταστατικό της Μ.Κ.Ο.

4. Με βάση το άρθρο 784 Αστικού κώδικα, οι ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ επιτρεπόνται να έχουν κέρδος, αλλά να μην το μοιράζουν στα μέλη τους.

Βιβλία που τηρούνται
 

Βιβλία που τηρούνται:

 1. Βιβλίο Ταμείου
 2. Μπλοκ Εισπράξεων
 3. Μητρώο Μελών
 4. Πρακτικών Γ.Σ. & Δ.Σ.
 5. Μητρώο Παγίων
 6. Για τους κυνηγετικούς συλλόγους απαιτείται αρχικά η αναγνώριση τους από το Υπουργείο Γεωργίας.
 

Θεωρούνται από την αρμόδιες Υπηρεσίες:

 • Τα επαγγελματικά σωματεία από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της Έδρας τους, Ν.1712/1987.
 • Τα Πολιτιστικά σωματεία από το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης της Δ/νσης υγείας της περιοχής τους. ( άρθρο 3 ν.6253/1934 & ΝΔ 42/1974).
 

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

 • Δήλωση Μεταβολών στο Μητρώο με έντυπο Μ2 ή Μ3, πριν την έναρξη τους.
 • Εν συνεχεία για κάθε μήνα που υπάρχει ενδοκοινοτικό έσοδο ή έξοδο υποβολή έως τις 26 του επόμενου μήνα των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Φ4 & Φ5.

Φόρος Δωρεάς προς Μ.Κ.Ο.

 • Οι χρηματικές δωρεές που γίνονται προς Νομικά προσωπα ΜΚΟ (μη κερδοσκοπικά) τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 43).
 • Η βεβαίωση και απόδοση του σχετικού φόρου στο δημόσιο γίνεται με την υποβολή δήλωσης (στο τμήμα κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ του δωρεοδόχου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, του ΝΠΙΔ) εντός 6 μηνών από την παράδοση σε αυτόν, του αντικειμένου της δωρεάς (παρ. 5, του άρθρου 86, του ΚΝ 2961/2000).
 • Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. βα παρ. 2 άρθρου 43, προβλέπεται απαλλαγή στη φορολόγηση δωρεών χρηματικών ποσών από ανώνυμους ή μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται πανελλαδικά με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.
18 Μαϊ. 2018

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες πρέπει να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα ή κάρτες, τις δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που κάνουν μέσα στην χρονιά για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο τους.

Το ελάχιστο ποσό των δαπανών που είναι απαιτητό και θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο ή κάρτες, εξαρτάται από το σύνολο του εισοδήματός και υπολογίζεται προοδευτικά με τα εξής ποσοστά:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ / ΚΑΡΤΕΣ
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20%  ( ΜΕΧΡΙ 30.000 )

 

Για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια του ποσού που δηλώνεται, ο φορολογούμενος μπορεί ενδεικτικά να χρησιμοποιήσει τους εξής τρόπους:

 • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Αναλυτική εικόνα καρτών
 • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
 • Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του ελάχιστου ποσού των αποδείξεων βάση του εισοδήματος, ο φόρος που αναλογεί θα προσαυξάνεται κατά 22% επί της διαφοράς του ελάχιστου ποσού αποδείξεων που είναι απαιτητές και του ποσού που έχει δηλωθεί.

Οι δαπάνες που δηλώνονται μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
17 Μαϊ. 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής:

– Αν είναι μικρότερο των 50,00 € θα συμψηφισθεί αυτόματα.

– Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 € μπορεί να συμψηφισθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/5/2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας το ποσό προς επιστροφή θα πιστωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Για τη δήλωση του ΙΒΑΝ, έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με τρέχουσες εισφορές διασφαλίζει και αποτρέπει ενδεχόμενη κατάσχεσή του έναντι οφειλών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

8 Μαϊ. 2018

Με την οικονομική κρίση εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Όσοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό εκτός από τα υπόλοιπα , πρέπει να φροντίσουν να γίνουν και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού για να μην έχουν στο μέλλον πρόβλημα με την εφορία. Δε φτάνει που αναγκάστηκαν να φύγουν ας μην τους ταλαιπωρούμε κιόλας. Πιο κάτω με απλό τρόπο δίνουμε πληροφορίες για τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας.

Ειλικρινά, νοιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ΣΥΓΓΝΩΜΗ σε όλους αυτούς τους ξενιτεμένους συμπολίτες μας και να τους ευχηθώ με το καλό να επιστρέψουν γρήγορα στην πατρίδα.

1. Τι πρέπει να κάνει όποιος εργάζεται στο εξωτερικό;

Εκτός των άλλων πρέπει να γίνει και φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία.

2. Γιατί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία;

Στη χώρα που είναι φορολογικός κάτοικος κάποιος, εκεί φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του. Οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, αν δεν μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και παραμείνουν φορολογική κάτοικοι Ελλάδος, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και να φορολογούνται στην Ελλάδα για όλα τα εισοδήματα που αποκτούν παγκοσμίως.

3. Τι πρέπει να κάνει;

Για να αλλάξει φορολογική κατοικία πρέπει να καταθέσει αίτηση και να ζητήσει τη μεταφορά της.

4. Πού πρέπει να κατατεθεί η αίτηση;

Η αίτηση κατατίθεται στην εφορία που υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση ο φορολογούμενος.

5. Μέχρι πότε;

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος της αναχώρησης για το εξωτερικό.

Παράδειγμα: Αν κάποιος αναχώρησε για το εξωτερικό μέσα στο 2017 πρέπει να καταθέσει την αίτησή του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του επόμενου έτους.

6. Τι άλλο υποβάλλεται με την αίτηση;

Εκτός από την αίτηση υποβάλλονται και τα έντυπα Μ0, Μ1, Μ7.

7. Πού μπορώ να βρω αυτά τα έντυπα;

Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην εφορία ή να τα εκτυπώσετε από το ίντερνετ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html

8. Τι κάνει ο υπάλληλος της εφορίας;

Ο υπάλληλος της εφορίας αφού παραλάβει τα πιο πάνω έντυπα συμπληρώνει την αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας.

9. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Πρέπει ο φορολογούμενος να ορίσει φορολογικό του εκπρόσωπο στην Ελλάδα, με έγγραφη δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Να υποβάλλει τα ανάλογα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση.

10. Μέχρι πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, πρέπει να υποβληθούν στην εφορία το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους από το έτος της αναχώρησης.

11. Ποια άλλα δικαιολογητικά υποβάλλονται;

Βεβαίωση από το κράτος που κατοικεί ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Αν υπάρχει διακρατική σύμβαση μπορεί αντί βεβαίωση να προσκομίσει αίτηση (δίγλωσσο έντυπο) που έχει ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

12. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών;

Τότε υποβάλλεται αντίγραφο εκκαθάρισης της δήλωσης εισοδήματος που υποβλήθηκε στην ξένη χώρα. Αν δεν υπάρχει εκκαθάριση υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης που υποβλήθηκε στην άλλη χώρα.

13. Αν δεν εκδίδονται αυτά τα δικαιολογητικά;

Όταν στο κράτος που μένει ο φορολογούμενος δεν προβλέπεται έκδοση των πιο πάνω δικαιολογητικών τότε μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη αρχή του κράτους αυτού, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος μένει μόνιμα και σταθερά σε αυτή τη χώρα.

14. Τι άλλα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλει;

Εκτός από τα πιο πάνω πρέπει να υποβάλλει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησής του από την Ελλάδα και εγκατάστασής του στην άλλη χώρα.

15. Γιατί χρειάζεται αυτό;

Για να διαπιστωθεί ότι έχει παραμείνει από 183 μέρες και πάνω στην άλλη χώρα μέσα στο προηγούμενο έτος, από αυτό που γίνεται η αίτηση.

16. Ποια μπορεί να είναι τα δικαιολογητικά;

Ενδεικτικά, τα έγγραφα αυτά μπορεί να είναι αυτά που αποδεικνύουν έναρξη εργασίας (σύμβαση εργασίας), έναρξη επαγγέλματος, έναρξη ασφάλισης, ενοικίαση σπιτιού, εγγραφή των παιδιών του σε σχολεία, εγγραφή στο δημοτολόγιο κλπ.

Αντί για τα πιο πάνω δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τα δύο προηγούμενα χρόνια από το έτος της αίτησης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

17. Μπορεί να αλλάξει μόνο ο ένας σύζυγος;

Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους πήγε στο εξωτερικό και ο άλλος έμεινε στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει φορολογική κατοικία μόνο ο σύζυγος που πήγε στο εξωτερικό. Ο άλλος σύζυγος θα παραμείνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Τα εισοδήματα του συζύγου που βρίσκεται στο εξωτερικό θα δηλωθούν στη χώρα του εξωτερικού. Αν τυχόν έχει και εισοδήματα στην Ελλάδα θα τα δηλώσει με άλλη δήλωση στην Ελλάδα. Ο άλλος σύζυγος που έμεινε στην Ελλάδα θα δηλώσει τα εισοδήματα που τυχόν αποκτάει στην Ελλάδα.

Θα υποβληθούν δύο φορολογικές δηλώσεις. Μία από τον ένα σύζυγό στο εξωτερικό για τα εκεί εισοδήματα που απόκτησε και μία δεύτερη στην Ελλάδα η οποία θα έχει τα εισοδήματα που τυχόν αποκτήθηκαν στην Ελλάδα από τον άλλον ή και από τους δύο συζύγους.

18. Χωριστές δηλώσεις οι σύζυγοι

Εκτός από όσα αναφέρονται πιο πάνω, από την 1445/2016 απόφαση του ΣτΕ και από την απόφαση 3950/17-7-2017 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ορίζεται ότι ο σύζυγος μπορεί να έχει διαφορετική φορολογική κατοικία από τη σύζυγο και να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Παράδειγμα: Από ένα ζευγάρι ο σύζυγος φεύγει και εργάζεται στην Γαλλία. Υπέβαλλε αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και έγινε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Η σύζυγος με τα παιδιά μένει και εργάζεται στην Ελλάδα. Έχουν ένα ιδιόκτητο σπίτι που είναι νοικιασμένο. Ανήκει και στους δύο.

Ο σύζυγος θα υποβάλλει μία δήλωση μόνος του στη Γαλλία για τα εκεί εισοδήματά του. Μία δεύτερη κοινή δήλωση και από τους δύο συζύγους θα υποβληθεί στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα από την εργασία της συζύγου και τα εισοδήματα από τα ενοίκια και των δύο συζύγων.

19. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω ανάλογα με την περίπτωση και επιπλέον να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι μόνο ο ένας σύζυγος βρίσκεται μόνιμα στο εξωτερικό.

20. Ποια είναι τα επιπλέον δικαιολογητικά;

Πρέπει να υποβληθούν για τον ένα σύζυγο ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τα δικαιολογητικά:

· Μόνιμης ή μακροπρόθεσμης απασχόλησης στο εξωτερικό.

· Ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό.

· Μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας.

· Στοιχεία για την ασφάλιση στο εξωτερικό.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21. Τα έγγραφα επικυρώνονται;

Τα έγγραφα από το εξωτερικό για τη φορολογική κατοικία, ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τη χώρα, άλλοτε πρέπει να έχουν θεώρηση από το Ελληνικό προξενείο, άλλοτε σφραγίδα apostille και άλλοτε αρκεί η υπογραφή και η σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους που τα έχει εκδώσει (ΠΟΛ.1201/2017).

22. Ποια έγγραφα δεν χρειάζονται επικύρωση;

Έγγραφα τα οποία αφορούν στην φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, δεν χρειάζεται να επικυρωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, την σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Αυτό ισχύει για έγγραφα από την Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία (Υπ. Οικ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16-11-2017).Πηγή: Taxheaven