Φορολογικές ειδήσεις

9 Νοε. 2018

Σύμφωνα με την ΕΕΤ στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3965) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Την προθεσμία για την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης των Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως την 13η Δεκεμβρίου 2018 γνωστοποιεί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους δικαιούχους πληρωμής, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α(4) και (5) της ΚΥΑ 45231, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των χιλίων (1.000) ευρώ.

6 Νοε. 2018

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως επικεφαλής της Φορολογικής Διοίκησης της χώρας, είχα δεσμευτεί προς όλους εσάς ότι θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία ώστε, τόσο να αντιμετωπίζουμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν στην καθημερινότητα, όσο και να συζητάμε πάνω στις προκλήσεις, οι οποίες έρχονται.

Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πολύ απλά, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για το νόμο 4557/2018, που αντικατέστησε τον 3691/2008.

Ήρθε, λοιπόν, ο νομοθέτης, και επικαιροποίησε το συγκεκριμένο πλαίσιο, με τη βοήθεια και της οδηγίας 2015/849/ΕΕ, την οποία και ενσωμάτωσε. Η συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται, διότι η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία:

α) εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών και των νομικών πρόσωπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των ιδιωτών ελεγκτών,

β) μεσιτών ακινήτων για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό αφορά σε αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου)

γ) εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες)

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει δύο εγκυκλίους και δύο αποφάσεις:

1) ΠΟΛ. 1189/2018: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

2) ΠΟΛ. 1201/2018: Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΔΚ 139 Α΄/30-7-2018) «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

3) ΠΟΛ.1200/2018: Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018.

4) ΠΟΛ. 1204/2018: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.

Στο site της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική κατηγορία με τίτλο “Ξέπλυμα Χρήματος”, όπου μπορείτε να βρείτε αποφάσεις, εγκυκλίους και ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα.

Τι είναι λοιπόν αυτό, το οποίο ελέγχουμε:

- Εάν έχουν ληφθεί μέτρα δέουσας επιμέλειας κατά τη διενέργεια συναλλαγών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τους πελάτες τους,

-Εάν αποστέλλονται αναφορές προς την Αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη,

- Εάν φυλάσσονται αρχεία και στοιχεία

- Εάν τηρούνται εσωτερικές διαδικασίες

H μη τήρηση όλων αυτών των υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσουμε ελέγχους, απευθυνόμαστε σε εσάς, που αποτελείτε τα συλλογικά όργανα, τα οποία εκπροσωπούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ τη συνεργασία και τη συνδρομή σας δεδομένη, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των μελών σας για τις υποχρεώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Διότι, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, ο στόχος της ΑΑΔΕ δεν είναι να επιβάλει ποινές και πρόστιμα.

Ο στόχος μας είναι οι περιπτώσεις αυτές να μειώνονται και να αυξάνεται η συμμόρφωση των ελεγχομένων.

Και πιστεύω ότι η μεταξύ μας συνεργασία και η διαρκής ενημέρωση των μελών σας θα βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να αυξήσουμε τη συμμόρφωση και να περιορίσουμε τα φαινόμενα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες.

Κι αυτό, γιατί – όπως επισημάνθηκε και στην έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών - τα οικονομικά εγκλήματα, η απάτη και η διαφθορά λόγω της πολυπλοκότητάς τους καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολα στον εντοπισμό και τη διερεύνησή τους με συνέπεια να έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομία.

Έρευνες κατά την τελευταία πενταετία έδειξαν ότι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις υπάρχει μια αύξηση σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας που δυσχεραίνει την ελληνική επιχειρηματικότητα και υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σε μια περίοδο, λοιπόν, όπου ο μέσος Έλληνας πολίτης και οι επιχειρήσεις έχουν σηκώσει το βάρος όλων των μέτρων στην περίοδο της κρίσης και από τους οποίους ζητάμε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, είναι χρέος όλων μας να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα δικαίου, που χάνεται, όταν ο φορολογούμενος νιώθει ότι κάποιοι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι μέσα σε καθεστώς παρανομίας.

Για το σκοπό αυτό, θα ήθελα να μας αποστείλετε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου παρατηρήσεις, απορίες και σχόλια, που έχετε, πάνω στις αποφάσεις και εγκυκλίους, τις οποίες έχουμε ήδη εκδώσει.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ορισμένες πόλεις της χώρας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητά σας. Τέλος, παρακαλώ όπως κάθε φορέας μας υποδείξει έναν εκπρόσωπό του, με τον οποίο θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία οι υπηρεσίες μας.

 

Σας ευχαριστώ».

11 Οκτ. 2018

Είσαστε ιδιοκτήτης ακινήτου και κάνετε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου air bnb; Τότε ήρθε η ώρα να τις δηλώσετε, σωστά!

Για να τα βάλουμε σε σειρά, θα  πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Να ορίσετε «Διαχειριστή» για το ακίνητο που θα μισθώνετε. Με τις τελευταίες αλλαγές στο νόμο, υπάρχει δυνατότητα να οριστούν δύο διαφορετικοί «Διαχειριστές» για κάθε ακίνητο, εφόσον ο καθ’ ένας δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.
  • Ο «Διαχειριστής» να εγγράψει το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και να πάρει αριθμό καταχώρησης  για αυτό. Αν τα ακίνητα είναι παραπάνω από ένα, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγγραφή για το κάθε ένα.
  • Να αναρτηθεί το ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων θα γίνει η μίσθωση.
  • Να καταχωρήσετε στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο. ( π.χ. συνδικαιούχοι, ποσοστά κ.α.)

 

Να σημειώσουμε ότι ως διαχειριστής του ακινήτου, μπορεί να οριστεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και που γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Διαχειριστής μπορεί να είναι είτε ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Από την στιγμή που θα κάνετε αυτές τις απαραίτητες κινήσεις, μπορείτε νόμιμα να μισθώσετε βραχυχρόνια το ακίνητο σας, μέσω ψηφιακών πλατφορμων.

Το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι το εξής: για κάθε μίσθωση να κάνετε την «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» , η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από τη μέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Πλέον, από τις 30/08/2018, ημέρα πρώτης λειτουργίας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν συναφθεί από την 01/01/2018 ως τις 30/08/2018.

Προθεσμία για αυτή την δήλωση είναι η 30/11/2018.

Ο τρόπος φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων ορίζεται από τις παρακάτω κλίμακες και ποσοστά:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
  12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00   1.800,00
  23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00   9.850,00
Υπερβάλλον 45%      

 

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν έχουν τέλος διαμονής και απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτή η απαλλαγή και να μην χαρακτηριστούν τα έσοδα από τις μισθώσεις ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι να μην παρέχεται κάποια έξτρα υπηρεσία όπως:
– καθαριότητα,
– περισυλλογή απορριμμάτων,
– αντικατάσταση κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών,  ( η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται έξτρα υπηρεσία )
– βοηθητικού προσωπικού
– και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

2 Οκτ. 2018

1. Ευθύνη έναντι της εταρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.».

2. Εις ολόκληρον ευθύνη έναντι τρίτων ιδιωτών κατ’ άρθρο 71 ΑΚ σεπερίπτωση υπαίτιαςπράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά αδικοπραξία ή συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων αντίθετη προς τους ορισμούς των ΑΚ 197 και 198 ή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου κανόνα είναι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, όπου οι τρίτοι δανειστές της εταιρείας μπορούν να στραφούν τόσο κατά της ΙΚΕ όσο και του διαχεριστή της ατομικά.

3. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Δημοσίου κατ’ άρθρο 50 παρ. 1, 2 και 5 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013):

Κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης της ΙΚΕ, ο διαχεριστής της ΙΚΕευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που οφείλονται από την ΙΚΕ,καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

Επίσης, ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΙΚΕ ως εξής:  α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.  β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου. 

Τέλος, αν η ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας, ο διαχειριστής της ΙΚΕ ευθύνεται εις ολόκληρον με την ΙΚΕ, για την πληρωμή των τόκων και των προστίμων που οφείλονται σε δικές του πράξεις ή παραλείψεις.

4. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλέον ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4321/2015: Ο διαχεριστής της ΙΚΕ, ευθύνεται προσωπικά, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με την ΙΚΕ, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτήν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

17 Σεπ. 2018

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που συνδέονται με Α’ και Β’ βαθμού συγγενική σχέση με τον εργοδότη αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο όρος Συγγένεια περιλαμβάνει:

α) Συγγενείς  Α’ Βαθμού εξ αίματος θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά.

β) Συγγενείς Β’ Βαθμού εξ αίματος είναι:

  • Η κατ’ευθείαν γραμμή, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και
  • Εκ πλαγίου, τα αδέλφια μεταξύ τους.

γ) Οι σύζυγοι δεν συνδέονται με κανενός είδους συγγένεια μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι συγγενείς, όμως σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας.

δ) Η συγγένεια εξ αγχιστείας είναι η συγγένεια που δημιουργείται μετά από έναν γάμο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συγγενείς εξ αγχιστείας του εργοδότη υπάγονται στη γενική ρύθμιση, δηλαδή ασφαλίζονται όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951), καθόσον οι διατάξεις του Ν. 1759/1988 αναφέρονται μόνο στη συγγένεια εξ αίματος α’ και β’ βαθμού.

Με την από 11/04/2012 δημοσίευση του Ν.4075/12, «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, υπάγονται στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του ΟEE.

Ο εργαζόμενος (σύζυγος ή συγγενής α’ και β’ βαθμού) σε ατομική επιχείρηση ασφαλίζεται υποχρεωτικά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα (δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ασφάλισης του συγγενικού προσώπου ως απασχολούμενου με μερική απασχόληση ή για λιγότερες ημέρες ασφάλισης) βάση του Άρθρου 4 (Κανονισμός Ασφάλισης στο ΙΚΑ των Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μελών της οικογένειας τους-ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3288/88 ΦΕΚ 4/89τ. Β’, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1759/88). Αναφορικά με τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών με το Ν. 4075/2012 αυτά είναι ίδια με όλους του λοιπούς εργαζόμενους που απασχολούνται σε ομοειδείς ειδικότητες.

Τέλος σε καμία περίπτωση, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Βάση των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι, η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα πρόσωπα αυτά.