Λογιστικές υπηρεσίες

Επίβλεψη - Εποπτεία Λογιστηρίων ( όλων των νομικών μορφών)

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Β' - Γ' Κατηγορίας)
  • ΦΠΑ Δηλώσεις - Εκκαθαριστικές
  • Εργατικά - Ασφαλιστικά - Μισθοδοσία
  • Δηλώσεις Ε1 Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων - Δηλώσεις Ε3 Ελεύθερων Επαγγελματιών και Εταιρειών
  • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Σύσταση - Μεταβολές Εταιρειών
  • Αυτοέλεγχοι
  • Ισολογισμοί
  • Αριθμοδείκτες